Proglašeno stanje prirodne nesreće na dijelu općine Usora

Proglašeno stanje prirodne nesreće na dijelu općine Usora

Na temelju članka 134. stavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03, 22/06 i 43/10), članka 31. točka 3. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika Civilne zaštite («Službene novine Federacije BiH», br.77/06 i 5/07) kao i Zaključaka Općinskog stožera Civilne zaštite Usora od 03.02.2019. godine, Općinski načelnik d o n o s i :

ODLUKU

O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESREĆE NA DIJELU PODRUČJA OPĆINE USORA

    

 

Stanje prirodne nesreće proglašava se za područje dijela naseljenog mjesta Makljenovac, Općina Usora (područje oko nogometnog igrališta pa prema Ušću rijeke Usore), kao i dio zaseoka Tokići u Srednjoj Omanjskoj (desna strana od ceste gledano iz pravca Sivše prema rijeci Usora) koje je zahvatila poplava usljed obilnih kišnih padavina, a što je dovelo do izlijevanja rijeke Usore, te zaobalnih voda na području Općine Usora, čime je ugroženo više ljudi, njihova materijalna dobra, gospodarski subjekti, sportski objekti, te otežane cestovne komunikacije.

 Radizaštiteispašavanjaljudiimaterijalnihdobaraodređujem:

 

  • da svi organi uprave i upravne organizacije, javni pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Općinskom stožeru civilne zaštite sve raspoložive resursekoji ćese poplanovimazaštiteispašavanjaljudiimaterijalnihdobara koristitinaugroženompodručju,
  • prioritetnoseangažirajusviradnistrojeviimehanizacijufizičkihipravnihosoba kojisunužnizapoduzimanjemjerazaštiteispašavanja;
  • izvršitimobilizaciju Jedinicecivilnezaštiteopćenamjene,a popotrebiigrađana radi izvršenja zadatakazaštite ispašavanjaljudi i materijalnih dobara ipružanja pomoćinaugroženompodručju,
  • zasveorganeupravei upravneorganizacijeuvodiseneprekidnodežurstvoipo potrebiradna obveza,radiizvršenja naredbiOpćinskogstožera civilnezaštite,u skladusavažećimpropisima,
  • narediti JKP “Usora” osiguravanje i distribuciju pitke vode na područjima gdje dostavaistebudenužna;
  • angažiratimehanizaciju drugihgospodarskihsubjekataiJKP-anaraščišćavanjui osiguravanjukomunikacijenacestamagdjetobudenužno;
  • DZUsora i HP će osigurati potrebne timove ikoordinaciju sa BolnicomTešanjna zdravstvenomzbrinjavanjuoboljelihiprevencijiepidemije;
  • Veterinarskoj stanici naložen je stalni monitoring i zdravsteno zbrinjavanje stočnogfondaupoplavljenompodručju,tijekominakonpoplava;
  • CrvenikrižUsora dastavinaraspolaganjeljudskeimaterijalneresurseufunkciji zbrinjavanjaublažavanjaposljedicaevakuiranihgrađana i
  • svi troškovi koji proizađu tijekom provođenja akcije zaštite i spašavanja će se pokriti izProračuna općine,planiranih za zaštitu ispašavanje,anedostajuća sredstvaizdrugihnamjenskihizvora.

Za rukovođenje svim akcijama zaštite i spašavanja određujem Općinski stožer civilne zaštite Usora.

prirodne i druge Odluka o stanju prirodne i druge nesreće stupa na snagu ODMAH i važi do proglašenja prestanka stanja nesreće.

 

     

Zapovjednik Općinskog stožera

Civilne zaštite općine Usora

   Zvonimir Anđelić

 

Preuzeto sa usora.com

Last modified on Ponedjeljak, 04 Veljača 2019 16:17

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.