Obavijest o provedenim postupcima javnih nabava

Obavijest o provedenim postupcima javnih nabava

Usora, 16.04.2018. – Shodno mnogobrojnim upitima gađana vezanim za određene vrste radova, s posebnim akcentom na pitanje saniranja udarnih rupa na lokalnim prometnicama, ovim se daje obavijest o provedenim aktivnostima vezanim za javne nabave i očekivanim rokovima početka realizacije istih. Provedeni postupci javnih nabava od strane Općine Usora objavljeni su na portalu javnih nabava, sukladno Zakonu o javnim nabavama, a ovdje ćemo istaknuti sažetak istih i mogući datum potpisivanja ugovora:

1. Sanacija udarnih otvora i devijacija na lokalnim asfaltnim cestama u općini Usora – nakon provedenog postupka dana 06.04.2018. godine donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za ponuđeni iznos od 49.900,00 KM, bez PDV-a. Sukladno zakonu o javnim nabavama predmetnom Odlukom je određen rok za žalbu od 10 (deset) dana od dana prijama ove Odluke, prema članku 101. ZJN. Prema Povratnicama ponuditelji su predmetnu Odluku zaprimili 11. i 12. 04.2018. godine, tako da rokovi za žalbu traju do 21. odnosno 22. travnja ove godine. Prema navedenom, u slučaju da ne bude izjavljene žalbe ugovor o izvođenju radova može se najranije zaključiti nakon proteka tih rokova, uvećano za 3 dana za slučaj da je žalba upućena poštom.
 
2. Sanacija makadamskih prometnica na području općine Usora – nakon provedenog postupka dana 10.04.2018. godine godine donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za ponuđeni iznos od 32.748,30 KM, bez PDV-a. Sukladno zakonu o javnim nabavama predmetnom Odlukom je određen rok za žalbu od 10 (deset) dana od dana prijama ove Odluke, prema članku 101. ZJN. Prema Povratnicama ponuditelji su predmetnu Odluku zaprimili 11. i 12. 04.2018. godine, tako da rokovi za žalbu traju do 21. odnosno 22. travnja ove godine. Prema navedenom, u slučaju da ne bude izjavljene žalbe ugovor o izvođenju radova može se najranije zaključiti nakon proteka tih rokova, uvećano za 3 dana za slučaj da je žalba upućena poštom.
 
3. Dovršetak rekonstrukcije i modernizacije dionice lokalne prometnice“ u povratničkom naseljuTokme, MZ Alibegovci, općina Usora – nakon provedenog postupka dana 06.04.2018. godine donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za ponuđeni iznos od 18.642,50 KM, bez PDV-a, odnosno 21.811,73 KM s PDV-om. Sukladno zakonu o javnim nabavama predmetnom Odlukom je određen rok za žalbu od 10 (deset) dana od dana prijama ove Odluke, prema članku 101. ZJN. Prema Povratnicama ponuditelji su predmetnu Odluku zaprimili 11. do 13. 04.2018. godine, s tim da nisu stigle sve povratnice, tako da rokovi za žalbu traju do iza odnosno 25. travnja ove godine. Prema navedenom, u slučaju da ne bude izjavljene žalbe ugovor o izvođenju radova može se najranije zaključiti nakon proteka tih rokova, uvećano za 3 dana za slučaj da je žalba upućena poštom.
 
4. Izrada projektne dokumentacije, Lot1, Lot2 i Lot3, općina Usora kojim se ugovara izrada glavnih projekata - nakon provedenog postupka dana 06.04.2018. godine donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za:
  • LOT 1: „Izvođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije klizišta i rekonstrukcije na lokalnoj cesti Sivša-Jelah, lokalitet Sivša, općina Usora“,se za ponuđenu cijenu od 2.219,70 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenoj ponudi;
  • LOT 2. „Izrada Glavnog projekta Dječjeg vrtića, lokalitet Žabljak, općina Usora“ dodjeljuje  se za ponuđenu cijenu od 2.514,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenoj ponudi i
  • LOT 3. „Izrada Glavnog projekta Školske sportske dvorane, lokalitet Žabljak, općina Usora“, dodjeljuje se za ponuđenu cijenu od 3.100,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenoj ponudi,

Sukladno zakonu o javnim nabavama predmetnom Odlukom je određen rok za žalbu od 10 (deset) dana od dana prijama ove Odluke, prema članku 101. ZJN. Prema Povratnicama ponuditelji su predmetnu Odluku zaprimili 11. i 12. 04.2018. godine, tako da rokovi za žalbu traju do 21. odnosno 22. travnja ove godine. Prema navedenom, u slučaju da ne bude izjavljene žalbe ugovor o izvođenju radova može se najranije zaključiti nakon proteka tih rokova, uvećano za 3 dana za slučaj da je žalba upućena poštom.
 
5. Stručno tehnički nadzor gradilišta nad izvođenjem radova iz Odluke o usvajanju Plana nabava općine Usora za 2018. godinu, osim pozicije 6. i 8. – nakon provedenog postupka dana 11.04.2018. godine donesena je Odluka o rangiranju ponuditelja sa kojima će se zaključiti Okvirni sporazum, a nakon toga i pojedinačni ugovori o stručno tehničkom nadzoru konkretnih radova.
 

- INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o.  Banja Luka,

- „CONSTRUCT PROJEKT“ d.o.o Zavidovići, 

- „INSTITUT ZA ZAŠTITU, EKOLOGIJU i OBRAZOVANJE” d.o.o., Tuzla i

- „ĆOSIĆPROMEX“ d.o.o Usora,

Sukladno zakonu o javnim nabavama predmetnom Odlukom je određen rok za žalbu od 10 (deset) dana od dana prijama ove Odluke, prema članku 101. ZJN. Povratnice od ponuditelja o zaprimanju predmetne Odluke još nisu stigle, osim jedne, tako će se Okvirni sporazumi zaključivati po proteku zakonskog roka od 10 dana.

 

Povjerenstvo za javne nabave/Općina Usora

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.